English Swedish

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR JOKKMOKK ARCTIC DREAM

 • Dessa allmänna villkor har reviderats och gäller från och med 2020-08-18.

Tack för att du valde Jokkmokk Arctic Dream som din förmedlingstjänsteleverantör!

Läs dessa allmänna villkor (“Villkor”) noggrant eftersom de innehåller viktig information om dina rättigheter, rättsmedel och skyldigheter.

Dessa Villkor, inklusive andra villkor som levereras med förmedlingstjänsterna, vår personuppgiftspolicy och andra relevanta policyer samt referenser till tillämplig lagstiftning utgör ett juridiskt bindande avtal (“Avtalet”) mellan dig och Jokkmokk Arctic Dream.

Genom att registrera dig på, nyttja eller använda Jokkmokk Arctic Dream webbplats och förmedlingstjänster, samtycker du till att följa och vara bunden av dessa Villkor.

När dessa Villkor nämner “Jokkmokk Arctic Dream”, “vi”, “oss” eller “vår”, hänvisar det till Jokkmokk Arctic Dream (enskild firma), Älvsbo 7, 96299 Jokkmokk, Sverige.

Jokkmokk Arctic Dreams webbplats kan innehålla länkar till tredjeparts webbplatser. Tjänster från tredje part kan vara föremål för andra villkor och policys. Jokkmokk Arctic Dream ansvarar inte för dessa eller för tillgängligheten eller tillförlitligheten av dylika tredjeparts tjänster eller dylikt innehåll.

Jokkmokk Arctic Dream förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor och införa nya eller ytterligare villkor för din användning av tjänsterna. Jokkmokk Arctic Dream förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra Villkoren närhelst genom att uppdatera denna text. Du är bunden av sådana ändringar genom din användning och bör därför läsa igenom dessa Villkor med jämna mellanrum.

1. Omfattning av förmedlingstjänster

Jokkmokk Arctic Dream erbjuder anpassade förmedlingstjänster mellan boendegäster och serviceanvändare (”Användare”) som bokar privata boenden och andra tjänster via dess förmedlingstjänst samt privata fastighetsägare (”Hyresvärdar”) för att förmedla privat boende (“Privat logi”) för användning av en eller flera dagars aktiviteter med tillgång till unika upplevelser, evenemang och platser (“Upplevelser och evenemang”) och en mängd andra rese- och icke-reserelaterade tjänster.

I egenskap av förmedlare Jokkmokk Arctic Dream äger inte, skapar inte, säljer inte, tillhandahåller inte, kontrollerar inte, hanterar inte, erbjuder inte och/eller levererar inte några privata eller andra login själv. Inte heller är Jokkmokk Arctic Dream att anse som en arrangör eller återförsäljare av resepaket enligt direktiv (EU) 2015/2302.

I egenskap av förmedlare är Jokkmokk Arctic Dream inte heller och blir aldrig en part till eller annan deltagare i något avtalsförhållande mellan Användare och Hyresvärdar. Inte heller är Jokkmokk Arctic Dream fastighetsmäklare eller försäkringsförmedlare. Jokkmokk Arctic Dream agerar inte heller som agent i någon kapacitet för någon Användare eller Hyresvärd.

Obs: Hyresvärden ensam ansvarar för att hyra ut sitt privata boende. När en Användare gör en bokning via förmedlingstjänsten och den accepteras av Hyresvärden, ingår Användaren ett avtal direkt med Hyresvärden angående uthyrningen av deras privat logi.

För att registrera dig och använda Jokkmokk Arctic Dreams webbplats samt de anpassade förmedlingstjänsterna, måste du vara minst 18 år gammal privat person eller ett företag, en organisation eller annan juridisk enhet med god status i det land verksamheten är registrerad i samt legalt behörig att ingå rättsligt bindande avtal.

Personuppgiftsverifiering via Internet är svårt och Jokkmokk Arctic Dream tar därmed inget ansvar för bekräftelsen av Användarnas identitet. Trots ovanstående, för transparens och i bedrägeriförebyggande syften, och som tillåtet enligt tillämpliga lagar, kan Jokkmokk Arctic Dream, utan att ha någon skyldighet till detta, (i) be Användarna att tillhandahålla en form av myndighetsidentifiering eller annan information eller utföra ytterligare kontroller utformade för att verifiera Användares identitet eller bakgrund, (ii) genomsöka Användare mot tredjepartsdatabaser eller andra källor och begära rapporter från dylika tjänsteleverantörer, och (iii) där det finns tillräcklig information för att identifiera en Användare, och begära in rapporter från offentliga register.

Jokkmokk Arctic Dreams insamling och användning av personlig information i samband med din tillgång till och användning av Jokkmokk Arctic Dreams anpassade förmedlingstjänster beskrivs vidare i vår Personuppgiftspolicy.

2. Immateriella rättigheter

Jokkmokk Arctic Dreams varumärke, webbplats, innehåll och förmedlingstjänster kan skyddas av tillämpliga immateriella rättigheter. Hela upphovsrätten och alla andra immateriella rättigheter på Jokkmokk Arctic Dreams webbplats, innehåll och anpassade förmedlingstjänster, såväl som medföljande tryckt material tillhör Jokkmokk Arctic Dream eller i förekommande fall dess partners.

Du erkänner genom att samtycka till dessa Villkor att Jokkmokk Arctic Dream och/eller dess partners äger samtliga rättigheter, anspråk och intressen i och till innehållet i Jokkmokk Arctic Dream tjänster, inklusive, men inte begränsat till, grafik, användar-gränssnitt och textinnehåll som tillhandahålls av Jokkmokk Arctic Dream och samtliga immateriella rättigheter som inryms däri. Jokkmokk Arctic Dream webbplats, tjänster och dess innehåll skyddas av tillämpliga immateriella rättigheter och andra lagar, inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt.

Genom att skapa och ladda upp, skicka e-post eller på annat sätt göra tillgängligt innehåll till, på eller via webbplatsen ger du till Jokkmokk Arctic Dream en icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri, sublicensierbar och överförbar licens till sådant innehåll för åtkomst, användning, lagring, kopiering, modifiering, distribution, publicering, sändning, strömning och på annat sätt att tillhandahålla och/eller marknadsföra Jokkmokk Arctic Dreams webbplats, i all media eller plattformar, kända eller okända hittills och särskilt på Internet och socialmedia.

I den mån dylikt innehåll inkluderar personlig information kommer sådan information endast att användas för ändamål som uppfyller gällande dataskyddslagar samt att hanteras i enlighet med gällande Personuppgiftspolicy.

3. Serviceavgifter och betalningar

Jokkmokk Arctic Dream tar ut avgifter för värdar (“Hyresvärdsavgifter”) och användare (“Användaravgifter”) (tillsammans kallade “Serviceavgifter”) mot vederlag för användning av Jokkmokk Arctic Dreams anpassade förmedlingstjänster.

För att säkerställa din bokning debiterar Jokkmokk Arctic Dream de tillämpliga Serviceavgifterna direkt när bokningen bekräftas.

Obs: Serviceavgifter för Hyresvärdar och Användare är alltid icke-återbetalningsbara. Förskott, vanligtvis 25 procent av bokningens totala värde, (när dessa är tillämpliga) är alltid icke-återbetalningsbara.

Tillämpliga Serviceavgifter (inklusive möjliga skatter) kommer att redovisas för Hyresvärdar och Användare innan uthyrning och bokning av Privat logi och/eller bokning av annan upplevelse, evenemang eller tjänst.

Serviceavgifter för Hyresvärdar ligger på vanligtvis 10–20 procent av bokningens totala värde, men dessa kan variera beroende på respektive privat logi och dess storlek. Dessa Serviceavgifter avräknas automatiskt av från Hyresvärdens utbetalning.

Serviceavgifter för Användare ligger på vanligtvis 10–20 procent av bokningens totala värde, men dessa kan variera beroende på vistelsens längd, antal Användare och andra variabler för bokningen.

Serviceavgifter för alla tredjepartsleverantörer som erbjuder upplevelser, evenemang och andra tjänster ligger vanligtvis mellan 10–20 procent. Dessa baseras på det totala värdet för upplevelsen, evenemanget eller annan tjänst och avräknas automatiskt från utbetalningen till tredjeparts leverantören.

Jokkmokk Arctic Dream förbehåller sig rätten att närhelst ändra Serviceavgifterna och kommer att informera om detta i god tid innan eventuella avgiftsändringar träder i kraft. Serviceavgiftsförändringar kommer inte att påverka uthyrningar och bokningar som gjorts innan avgiftsändringens ikraftträdande.

Du åtar dig att betala samtliga Serviceavgifter som du är skyldig till Jokkmokk Arctic Dream genom de anpassade förmedlingstjänsterna. De tillämpliga Serviceavgifterna (inklusive eventuella skatter) samlas in av Jokkmokk Arctic Dream som sedermera kommer att avräkna de eventuella kvarstående Serviceavgifterna från det totala värdet av bokningen innan det kvarstående värdet efter avräkning betalas ut till Hyresvärden och/eller annan tredjepartsleverantör när Användaren har checkat ut från den bokade privata login. Användaravgifter ingår alltid i de totala avgifterna som samlas in av Jokkmokk Arctic Dream.

Samtliga betalningar sker i SEK och görs antingen via en banköverföring med ett belopp som förfaller till betalning inom 14 dagar från mottagen betalningsinformation eller direkt via en tredjepartsbetaltjänst. För dylika tredjepartsbetaltjänster hänvisas alltid till de särskilda allmänna villkor och övriga villkor som tillhandahålls av den tredje part som levererar den specifika betaltjänsten. Användarna ansvarar för att betala eventuella bank-, kort- eller andra betalavgifter samt potentiella valutaskillnader.

4. Specifika villkor för Hyresvärdar

När du hyr ut ett Privat logi via Jokkmokk Arctic Dream anpassade förmedlingstjänster måste du som Hyresvärd (i) tillhandahålla fullständig och korrekt information om ditt privata boende (som beskrivning, plats och kalendertillgänglighet), (ii) ange eventuella brister, begränsningar (till exempel husregler) och krav som gäller (som minimikrav för ålder, färdigheter eller tillgänglighet) och (iii) tillhandahålla annan relevant information som Jokkmokk Arctic Dream begär. Du ansvarar för att hålla din privata logiinformation (inklusive kalendertillgänglighet) uppdaterad över tid.

Bilder eller videor från din privata logi måste återspegla boendets befintliga kvalitet och skick. Jokkmokk Arctic Dream förbehåller sig rätten att kräva att privata logier har ett lägsta antal bilder med ett visst format, storlek och upplösning när det är tillämpligt.

Obs: När du som Hyresvärd accepterar eller förhandsgodkänner en bokningsbegäran av en Användare, ingår du ett rättsligt bindande avtal direkt med Användaren och är skyldig att tillhandahålla din privata logi till Användaren enligt beskrivningen vid bokningsbegäran.

Du samtycker samtidigt till att betala tillämpliga Serviceavgifter till Jokkmokk Arctic Dream och ansvarar för tillämpliga skatter.

När en Användare begär bokning av din privata logi kan du inte begära att Användaren betalar ett högre pris än det angivna priset i samband med den ursprungliga bokningsförfrågan.

Jokkmokk Arctic Dream rekommenderar att alla värdar skaffar en lämplig försäkring som omfattar även uthyrning av privat logi. Vänligen granska respektive försäkring noggrant, och se till att du är väl bekant med dess villkor och förstår eventuella undantag för att hyra ut ditt privata boende.

Du som Hyresvärd säkerställer att alla privata boenden som du tillhandahåller bokning av eller en Användares vistelse på, (i) inte bryter mot några avtal du har ingått med en tredje part, till exempel husägarförening, bostadsrätt eller andra avtal, och (ii) att du följer tillämpliga lagar, skattekrav och andra regler och förordningar (inklusive att ha nödvändiga tillstånd, licenser och registreringar).

Ifall oförutsedda skador på egendom, underhåll och/eller problem med nödvändiga bekvämligheter i den privata login utgör säkerhetshinder för att hyra ut eller hindrar tillgång till grundläggande bekvämligheter som rinnande vatten blir du som Hyresvärd ombedd att tillhandahålla samtliga följande dokument samt vara behjälplig med att hitta ett möjligt ersättningsboende:

 • Bevis på att problemet håller på att lösas
 • En uppskattning av när lösningen blir klart
 • En faktura för utförda reparationer
 • Fotobevis av skadan

5. Specifika villkor för Användare

Alla tillämpliga avgifter, inklusive Serviceavgifter, förskott (i förekommande fall), och eventuella tillämpliga skatter (tillsammans, “Totala avgifter”) kommer att presenteras för dig som Användare innan du bokar ett privat logi.

Du som Användare åtar dig att betala de totala avgifterna för samtliga bokningar som du begär genom Jokkmokk Arctic Dream anpassade förmedlingstjänster.

Obs: Efter mottagande av en skriftlig bokningsbekräftelse bildas direkt ett juridiskt bindande avtal mellan dig som Användare och din Hyresvärd för den bokade privata login.

Jokkmokk Arctic Dream samlar in de Totala avgifterna direkt efter att den skriftliga bokningsbekräftelsen har skickats.

För vissa bokningar kan Användare bli skyldiga att betala ett förskott, som vanligtvis utgör 25 procent av det totala bokningsvärdet, och också erbjuda Användaren ett alternativ att dela upp betalningen.

Om du bokar för andra Användare, måste du se till att även varje ytterligare Användare uppfyller de krav som ställts av Hyresvärden och att dessa är medvetna om och samtycker till dessa Villkor.

Om du bokar för en ytterligare användare som är minderårig, försäkrar du även att du är rättsligt behörig att agera på minderåriges vägnar. Minderåriga får endast delta om de följer med en behörig vuxen som är ansvarig för dem.

Privat logi

En skriftligt bekräftad bokning av en privat logi är ett tidsbegränsat tillstånd som du i egenskap av Användare har beviljats ​​av Hyresvärden för att inträda, intaga och använda det privata boendet under din vistelse, under vilken tid Hyresvärden (i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag) förbehåller sig rätten att återinträda det privata boendet, i enlighet med ert avtal.

Du går härvid även med på att lämna den privata login senast vid utcheckningstid som angetts i bokningen. Om du stannar över den överenskomna utcheckningstiden utan Hyresvärdens skriftliga samtycke, har du inte längre ett tillstånd att stanna kvar i den privata login och Hyresvärden har rätt att avhysa dig och vidta andra rättsliga åtgärder enligt lag.

Upplevelser, evenemang och andra tjänster

Jokkmokk Arctic Dream ansvarar inte för tillgängligheten eller exaktheten för sådana tredjepartstjänster, eller innehållet i dessa. Du bör därför alltid noggrant granska de specifika villkoren för dylika tredjepartstjänster, såväl som beskrivningar av de upplevelser, evenemang eller andra tjänster du tänker boka för att säkerställa att du (och eventuella ytterligare användare som du bokar för) uppfyller de minsta kraven på ålder, färdigheter, tillgänglighet eller annat som angetts av tredjepartsleverantören. Du bör alltid informera i förväg om medicinska eller andra fysiska tillstånd/förhinder och/eller andra omständigheter som kan påverka din och eventuella ytterligare Användares förmåga att delta i någon upplevelse, evenemang eller andra tjänster.

Jokkmokk Arctic Dream rekommenderar att samtliga Användare kontrollerar och erhåller ändamålsenligt försäkringsskydd före/under sin resa och under sin vistelse på den privata login, samt vid eventuella ytterligare upplevelser, evenemang och/eller andra aktiviteter.

6. Ändringar, avbokningar och återbetalningar

Hyresvärdar och användare är ansvariga för samtliga ändringar av en bokning som de gör via Jokkmokk Arctic Dream webbplats eller kundtjänst, och samtycker till att betala samtliga extra Serviceavgifter, och/eller tillämpliga skatter i samband med dylika bokningsändringar.

Samtliga bokningsändringar måste alltid lösas så snart som möjligt, men allra senast 60 dagar före ankomstdatum, och godkännas skriftligen av Hyresvärden för att betraktas som giltiga.

Jokkmokk Arctic Dream kan varken bekräfta eller garantera några bokningsändringar utan ett föregående skriftligt samtycke från Hyresvärden.

Obs: För att omboka Privat logi som Användare på ett korrekt sätt måste du först avbryta och avboka den ursprungliga bokningen och sedan göra en ny bokning. Ifall du ombokar din vistelse, baseras dock avbokningsreglerna på din (första) ursprungliga bokning och dess ursprungliga ankomstdatum.

I vissa enskilda fall kan Jokkmokk Arctic Dream tillåta Användaren att bruka återbetalningen på en ny bokning. I sådant fall krediterar Jokkmokk Arctic Dream beloppet mot Användarens efterföljande bokning efter en särskilt skriftlig bekräftelse.

Upplevelser, evenemang eller andra tjänster

Dylika tilläggstjänster från en tredje part underkastas alltid oberoende allmänna villkor och policyer från tredjepartsleverantören som arrangerar upplevelsen, evenemanget eller annan tjänst. Jokkmokk Arctic Dream ansvarar inte för tillgänglighet eller exakthet för sådana tredjeparts tjänster eller deras villkor. Vad gäller avbokningar och/eller återbetalning av dylika tjänster rekommenderar Jokkmokk Arctic Dream att du alltid noggrant tar del av de specifika villkor som gäller från respektive tredjepartsleverantör innan du gör bokningen.

Avräkning av återbetalning

Om en Användare eller Jokkmokk Arctic Dream avbryter en bekräftad bokning, och Användaren erhåller en giltig återbetalning efter att Hyresvärden redan har betalats, har Jokkmokk Arctic Dream rätt att återkräva beloppet för sådan återbetalning från Hyresvärden, inklusive genom att avräkna sådant återbetalningsbelopp från eventuella framtida utbetalningar till Hyresvärden.

7. Oväntade omständigheter

Jokkmokk Arctic Dream kan välja ge dig som Användare återbetalning om du behöver avbryta en bokning på grund av en oväntad omständighet som du inte kunnat kontrollera. Nedan finns en lista över omständigheter som täcks som dylika omständigheter.

Innan du avbokar, se till att din omständighet ingår i listan nedan och att du kan tillhandahålla nödvändig dokumentation.

Avbokning med återbetalning gäller dock endast för omständigheter som inträffade före det officiella ankomstdatumet för din bokning.

Omständigheter som kräver dokumentation

Dödsfall avseende Användare eller medföljande Användare, närmaste anhörig eller vårdgivare.

Du blir ombedd att lämna något av dessa dokument:

 • Dödscertifikat
 • Polisanmälan

Oväntad allvarlig sjukdom eller skada som drabbar Användare:

 • Läkarutlåtande som bekräftar att du inte kan resa som Användare på grund av en oväntad, allvarlig sjukdom eller skada.
  • Uttalandet måste vara utfärdat efter en bekräftad bokning och lämnas in inom 14 dagar efter avbokning.

Befintliga sjukdomar eller skador som är kända vid bokningstillfället omfattas inte av dessa omständigheter.

Omständigheter som drabbar Användare och kräver särskild bedömning

Ingen dokumentation krävs för dessa omständigheter, men varje fall granskas för att bekräfta att du är direkt påverkad av dessa omständigheter.

 • Naturkatastrofer, terroristverksamhet och civil/politisk oro som förhindrar Användare att resa till eller från destinationen eller gör det osäkert att vara där.
 • Resebegränsningar som åläggs av en regering, brottsbekämpning eller militär som begränsar resor till eller från den privata login eller andra upplevelser.
 • Råd om säkerhets- och säkerhetshot utfärdade för platsen av det privata boendet eller upplevelsen eller avresan.

Ifall du som Användare har bekräftat att din omständighet uppfyller kraven enligt ovan, måste du först avboka din bokning.

Om din bokning uppfyller kraven och du som Användare kan visa att du inte är berättigad till någon ersättning genom din reseförsäkring eller annan försäkring, meddelas du sedan att din bokning är berättigad till avbokning och återbetalning enligt följande:

 • Upp till 60 dagar före ankomstdatum 75 procent av bokningens totala värde efter avdrag för de icke-återbetalningsbara Serviceavgifterna och förskott (i förekommande fall).
 • Upp till 30 dagar före ankomstdatum 50 procent av bokningens totala värde efter avdrag för de icke-återbetalningsbara Serviceavgifterna och förskott (i förekommande fall).
 • Upp till 15 dagar före ankomstdatum 25 procent av bokningens totala värde efter avdrag för de icke-återbetalningsbara serviceavgifterna och förskott (i förekommande fall).
 • Inga återbetalningar tillämpas från 14 dagar före och fram till ankomstdatum, och inte heller om du inte anländer alls.

Alla dylika anspråk måste lämnas in skriftligt och inom 14 dagar efter avbokningsdatumet.

8. Tvister mellan Användare och Hyresvärdar

Som Användare är du ansvarig för att lämna privata login (inklusive all personlig eller annan egendom som finns där) i det skick som det var när du anlände.

Du är ansvarig för dina egna handlingar och underlåtenheter samt ansvarar även för handlingar och underlåtenheter för samtliga individer som du bjuder in till eller på annat sätt ger tillgång till boendet, exklusive Hyresvärden (och de personer som Hyresvärden bjuder in till boendet, om så är tillämpligt).

Om en Hyresvärd hävdar och ger bevis på att du som Användare har skadat dess privat logi eller någon personlig eller annan egendom i login, kan Hyresvärden begära ersättning från dig som Användare för den uppkomna skadan.

Parterna bör alltid försöka lösa saken genom en ömsesidig överenskommelse. Om inte möjligt, kan Jokkmokk Arctic Dream så långt som det kan anses rimligt försöka underlätta processen.

9. Avtalstid och uppsägning

Detta avtal är giltigt tills du eller Jokkmokk Arctic Dream säger upp avtalet.

Som Hyresvärd kan du säga upp detta avtal när som helst genom att skriftligen meddela trettio (30) dagars uppsägningstid via e-post. Om du avregistrerar dig som Hyresvärd kommer alla bekräftade bokningar att annulleras.

Om du avregistrerar dig som Användare kommer samtliga bekräftade bokningar att annulleras och eventuell återbetalning beror på villkoren i den ovan angivna avbokningspolicyn.

Utan att begränsa sina rättigheter som anges nedan, kan Jokkmokk Arctic Dream säga upp detta avtal närhelst genom att ge dig trettio (30) dagars skriftlig uppsägningstid via e-post.

Jokkmokk Arctic Dream kan emellertid med omedelbar verkan och utan föregående meddelande, säga upp detta avtal och sluta tillhandahålla sina förmedlingstjänster om (i) du väsentligen har åsidosatt dina skyldigheter enligt dessa Villkor, betalningsvillkor eller andra policys, (ii) du har brutit mot gällande lagar, förordningar eller tredje parts rättigheter, eller (iii) om åtgärderna kan anses som nödvändiga för att skydda Jokkmokk Arctic Dreams, dess Användares eller tredje parts personliga säkerhet eller egendom.

10.   Ansvarsbegränsning

I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, tar Jokkmokk Arctic Dream inte under några omständigheter något ansvar för några specifika, oförutsedda, indirekta eller följdskador eller förluster, eller för förlust av kunder, inkomst eller vinster, förlust av data, affärsavbrott, förlust av affärsinformation eller annan ekonomisk förlust som uppstår genom användning av eller oförmåga att använda dess förmedlingstjänster.

Det totala ersättning som Jokkmokk Arctic Dream kompenserar för förlust eller skada till följd av dessa Villkor kan aldrig överstiga det totala pris du betalade för de tillhandahållna förmedlingstjänsterna.

Ingenting i dessa Villkor eller några ytterligare villkor är avsedda att begränsa eller utesluta Jokkmokk Arctic Dreams ansvar för bedrägeri eller bedrägligt beteende, grov vårdslöshet, avsikt, dödsfall eller personskada orsakad av vårdslöshet eller i den mån som Jokkmokk Arctic Dream enligt lag inte kan begränsa sitt ansvar.

11.   Lagval och tvistelösning

Dessa Villkor regleras, tolkas och tillämpas av svensk lag. Tvister som följer av dessa Villkor ska lösas av den svenska domstolen och i första instans av tingsrätten i Luleå, Sverige.

Tvister eller oenigheter som uppstår till följd av detta avtal, som i första hand inte kan lösas genom medling inom sextio (60) kalenderdagar efter det att en part har underrättat den andra parten om denna tvist eller oenighet, ska avgöras av tingsrätten. Processen ska äga rum i Luleå, Sverige, och kommer att hållas på svenska eller på engelska (för icke-svensktalande parter).

12. Allmänna bestämmelser

Med undantag för att dessa Villkor kan kompletteras med ytterligare villkor, policyer, riktlinjer eller standarder, utgör dessa Villkor hela avtalet mellan Jokkmokk Arctic Dream och dig samt ersätter alla föregående muntliga eller skriftliga överenskommelser eller avtal mellan Jokkmokk Arctic Dream och dig i relation till användningen av dess förmedlingstjänster.

Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller inte kan verkställas, kommer sådan bestämmelse inte att påverka giltigheten och verkställbarheten för de återstående bestämmelserna.

Vid tolkningssvårigheter eller språkliga oklarheter i dessa villkor har den engelska versionen företräde.

Du som användare eller Hyresvärd får inte tilldela, överföra eller delegera detta avtal eller dina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal utan i förväg inhämtat skriftligt medgivande från Jokkmokk Arctic Dream.

Jokkmokk Arctic Dream kan utan begränsning tilldela, överföra eller delegera detta avtal och/eller dess rättigheter och skyldigheter genom att skriftligen informera om detta 30 dagar i förväg. Din rätt att säga upp detta avtal förblir opåverkad.

13. Kontrollera Ditt försäkringsskydd

Dessa villkor är inte avsedda att utgöra ett uppdrag och/eller ett erbjudande att försäkra, och de utgör inte heller en försäkring eller ett försäkringsavtal, de ersätter inte heller en försäkring som tidigare erhållits eller kan erhållas av Användaren, Hyresvärden eller en annan tredjepartsleverantör. Dessa har inte heller betalat någon premie för dessa Villkor.

Alla parter uppmanas följaktligen att kontrollera sitt försäkringsskydd före och under sin listning/bokning/resa och/eller under andra upplevelser eller aktiviteter.

14. Meddelanden och feedback

Om inte annat anges kommer meddelanden eller annan kommunikation till Användare, Hyresvärdar och andra tredje parter att ske elektroniskt och i första hand via e-post.

Jokkmokk Arctic Dream välkomnar och uppmuntrar dig att ge feedback, kommentarer och förslag till förbättringar.

Du kan skicka din feedback genom att skicka e-post. All feedback som du skickar till oss kan användas av oss för affärsändamål och kommer att betraktas som icke-konfidentiell och tillhörande Jokkmokk Arctic Dream.

15. Kontaktinformation

Om du har några frågor om dessa Villkor, vänligen kontakta oss på:

Jokkmokk Arctic Dream, Älvsbo 7, 96299 Jokkmokk, Sverige, + 46(0)76 243 36 46, info@jokkmokkarcticdream.se